Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Voorwerp van de overeenkomst
 3. Sluiting van het contract
 4. Herroepingsrecht
 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 6. Beschikbaarstelling van de software
 7. Verstrekking van licentiesleutels
 8. Verlening van gebruiksrechten
 9. Verplichtingen van de klant tot medewerking
 10. Aansprakelijkheid voor gebreken
 11. Aansprakelijkheid
 12. Toepasselijk recht
 13. Plaats van bevoegdheid
 14. Alternatieve geschillenbeslechting
 15. Gedragscode

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Lizenzstar Ltd. (hierna "Ondernemer"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van software in digitale vorm die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Ondernemer sluit met betrekking tot de softwareproducten (hierna "Software") die door de Ondernemer in zijn online winkel worden aangeboden. Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op contracten voor de levering van licentiesleutels, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die, wanneer hij een rechtshandeling sluit, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Voorwerp van de overeenkomst

2.1 Bij overeenkomsten voor de levering van software is de ondernemer verplicht de door hem aan de klant aangeboden software in digitale vorm ter beschikking te stellen met toekenning van bepaalde gebruiksrechten.

2.2 In het geval van contracten voor de levering van licentiesleutels is de ondernemer het verstrekken van een licentiesleutel in digitale vorm voor het gebruik van de door hem beschreven software verschuldigd, alsmede het verlenen van de contractueel overeengekomen rechten op het gebruik van de betreffende software.

2.3 De klant verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op de software. De broncode van de software is geen deel van de geleverde software.

2.4 De installatie maakt geen deel uit van het contract. In dit verband verwijst de ondernemer naar de installatie-instructies. Dit geldt in het bijzonder ook voor de hardware en software omgeving waarin de software wordt gebruikt.

2.5 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Ondernemer, krijgt de Klant geen individuele toepassingsondersteuning van de Ondernemer.

3) Sluiting van het contract

3.1 De in de online winkel van de ondernemer beschreven softwareproducten vormen geen bindend aanbod van de ondernemer, maar dienen voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.

3.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de ondernemer geïntegreerd is. Nadat de gekozen software in het virtuele winkelwagentje geplaatst is en het elektronische bestelproces doorlopen is, dient de klant een wettelijk bindend aanbod in om een overeenkomst aan te gaan voor de software in het winkelwagentje door op de knop te klikken waarmee het bestelproces afgesloten wordt. Bovendien kan de Klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail of post aan de Ondernemer doen toekomen.

3.3 De Ondernemer kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of
 • door de klant de bestelde software te leveren, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat hij de bestelling geplaatst heeft.

Als er verschillende van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor de aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Als de Ondernemer het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

3.4 Als een door PayPal aangeboden betalingswijze wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal Gebruiksvoorwaarden - als de klant geen PayPal rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor Betalingen zonder PayPal Rekening. Als de Klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden gekozen, verklaart de Ondernemer het aanbod van de Klant al te aanvaarden op het moment dat de Klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

3.5 Wanneer een aanbod via het online bestelformulier van de Ondernemer wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Ondernemer opgeslagen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven, nadat de Klant zijn bestelling verzonden heeft. De Ondernemer maakt de tekst van de overeenkomst niet toegankelijker dan dit. Als de Klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de webwinkel van de Ondernemer heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Ondernemer gearchiveerd en kunnen ze gratis door de Klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount worden ingezien door het verstrekken van de overeenkomstige inloggegevens.

3.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Ondernemer, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm getoonde informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm vergroot wordt. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, tot hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

3.7 Voor het sluiten van de overeenkomst is alleen de Duitse taal beschikbaar.

3.8 Orderverwerking en contactopname vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mail adres dat hij voor de verwerking van de bestelling heeft opgegeven juist is, zodat de door de ondernemer verzonden e-mails op dit adres ontvangen kunnen worden. In het bijzonder moet de Klant bij gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle door de Verkoper verzonden e-mails afgeleverd kunnen worden.

4) Herroepingsrecht

Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht. Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vind je in de herroepingsinstructies van de Ondernemer.

5) Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Ondernemer, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen, waarin de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is inbegrepen.

5.2 Bij betalingen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan, waarvoor de Ondernemer niet verantwoordelijk is en die door de Klant gedragen moeten worden. Daartoe behoren bijvoorbeeld de kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten).

5.3 De betalingsmogelijkheid(en) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de ondernemer.

5.4 Als vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

6) Terbeschikkingstelling van de software

6.1 De Ondernemer stelt de software ter beschikking door de Klant een digitale kopie van de software ter beschikking te stellen om via het Internet te downloaden. Daartoe verstrekt de Ondernemer de Klant per e-mail een link, via welke de Klant het downloaden van de digitale kopie kan starten en de kopie kan opslaan op een door hem gekozen opslagplaats.

6.2 Het tijdstip waarop de software op het netwerk beschikbaar wordt gesteld en de Klant daarvan in kennis wordt gesteld, is bepalend voor de naleving van eventuele leveringsdata.

7) Verstrekking van licentiesleutels

Licentiesleutels worden als volgt aan de klant verstrekt

- per e-mail

8) Verlening van gebruiksrechten

8.1 De licentievoorwaarden van de betreffende softwarefabrikant, waarnaar de ondernemer in de productbeschrijving uitdrukkelijk verwijst, zijn van toepassing op de inhoud en de reikwijdte van de betreffende softwarelicentie.

8.2 De verstrekte licentiesleutel geeft de klant het recht de software die uit de respectieve productbeschrijving blijkt te gebruiken in de mate die daarin beschreven is. De licentievoorwaarden van de betreffende softwarefabrikant zijn van toepassing op de inhoud en de reikwijdte van de betreffende softwarelicentie, waarnaar de ondernemer uitdrukkelijk verwijst in de productbeschrijving.

9) Verplichtingen van de klant tot medewerking

9.1 De klant informeert zich over de essentiële functionele kenmerken van de software en draagt het risico of de software aan zijn wensen en behoeften voldoet. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om voor de software een functionele hardware en software omgeving op te zetten die voldoende gedimensioneerd is, ook rekening houdend met de door de software veroorzaakte extra belasting.

9.2 De Klant moet de door de Opdrachtnemer gegeven instructies voor de installatie en het gebruik van de software in acht nemen.

9.3 De Ondernemer raadt de Klant aan passende voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval de software geheel of gedeeltelijk niet goed werkt (bijv. door dagelijkse gegevensback-up, foutdiagnose, regelmatige controle van de resultaten van gegevensverwerking) en een geschikte back-up van zijn gegevens te maken voordat hij de software installeert.

10) Aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt het volgende

10.1 Als de klant als ondernemer optreedt,

 • heeft de ondernemer de keuze van het soort latere prestatie;
 • in het geval van nieuwe software is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de software;
 • in het geval van gebruikte software zijn rechten en vorderingen op grond van gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als een vervangende levering wordt gedaan binnen de reikwijdte van de aansprakelijkheid voor gebreken.

10.2 De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet voor

 • op eisen tot schadevergoeding en terugbetaling van uitgaven van de klant,
 • in het geval dat de ondernemer het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor een bestaande verplichting van de ondernemer om updates te geven.

10.3 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor elk bestaand wettelijk recht van regres onaangetast.

10.4 Als de klant optreedt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), geldt voor hem de handelsplicht van inspectie en kennisgeving van gebreken volgens § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de klant de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, wordt de software geacht te zijn goedgekeurd.

11) Aansprakelijkheid

De Opdrachtnemer is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke vorderingen, met inbegrip van vorderingen uit onrechtmatige daad, voor schadevergoeding en vergoeding van onkosten als volgt:

11.1 De contractant is zonder enige beperking aansprakelijk uit welke rechtsgrond ook

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijk of door nalatigheid toegebracht letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • op basis van een garantiebelofte, voor zover terzake niets anders is geregeld,
 • op basis van dwingende aansprakelijkheid, zoals krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.

11.2 Als de ondernemer door nalatigheid een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is volgens de bovenstaande alinea. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens haar inhoud aan de Ondernemer oplegt om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de Klant regelmatig mag vertrouwen.

11.3 In alle andere opzichten is aansprakelijkheid van de ondernemer uitgesloten.

11.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ook ten aanzien van de aansprakelijkheid van de ondernemer voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

12) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

13) Plaats van bevoegdheid

Als de klant optreedt als koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds met zijn maatschappelijke zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien de maatschappelijke zetel van de ondernemer. Als de klant zijn maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de vestigingsplaats van de ondernemer de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, als de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de Ondernemer echter in elk geval het recht zich te wenden tot de rechter in de vestigingsplaats van de Klant.

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

14.2 De ondernemer is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

15) Gedragscode

De ondernemer heeft zich onderworpen aan de volgende gedragscode:

 • De ondernemer heeft zich onderworpen aan de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce initiatief "Fairness in Trade".
 • De ondernemer heeft zich onderworpen aan de richtlijnen voor "Google Customer Reviews".
Laatst bekeken