Herroepingsrecht & formulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan uw commerciële noch aan uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen is de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of genomen heeft.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van gegevens die zich niet op een fysieke drager bevinden en die in digitale vorm worden geproduceerd en ter beschikking gesteld (digitale inhoud), bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Lizenzstar Ltd., Wenlock Road 20-22, N1 7GU Londen, Verenigd Koninkrijk, Tel.: +495181 90 99 739, e-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) op de hoogte brengen van je besluit om je uit deze overeenkomst terug te trekken. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als je je uit deze overeenkomst terugtrekt, moeten wij alle betalingen die wij van je ontvangen hebben terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een ander soort levering gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht ontvingen van je terugtrekking uit deze overeenkomst. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

In het geval van contracten voor de levering van goederen kunnen we terugbetaling weigeren tot we de goederen terug ontvangen hebben of tot je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste gebeurt.

Je moet de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Jij draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van manipulatie van de goederen die niet nodig is om de toestand, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, als het zegel na de levering is verwijderd. Het herroepingsrecht vervalt ook als een productsleutel/sleutel is ingewisseld voor een registratie of activering van software. Hier moet opgemerkt worden dat een activering of registratie van een software met de productsleutel niet ongedaan gemaakt kan worden en dat er dus geen herroepingsrecht is.

Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst niet tot een Lid-Staat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud als wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat je er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en je ons hebt bevestigd dat je weet dat je je herroepingsrecht verliest door je instemming met het begin van de uitvoering van de overeenkomst.

Algemene instructies voor het terugzenden van goederen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik zo nodig beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet vrachtafhalend naar ons terug.
3) Merk op dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als je het contract wilt herroepen, vul dan het volgende formulier in.

 
© IT advocatenkantoor

Herroepingsrecht & formulier
Gelieve de cijferreeks in het hiernavolgende tekstveld in te voeren
De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Ik heb de gegevens bescherming informatie gelezen.